Author(s): Sutrakar SK, Singh UR, Sharma BK, Singh V, Sulya M.

Email(s): sutrakar.skumar35@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Sutrakar S.K.*, Singh U.R., Sharma B.K., Singh V. and Sulya M.
S.S. Medical College and Asso. S.G.M. Hospital, Rewa (Madhya Pradesh)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 6,     Year - 2011


Cite this article:
Sutrakar SK, Singh UR, Sharma BK, Singh V, Sulya M. Pure Leiomyoma of prostate: A Case Report. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics. 2011; 3(6): 297-298.
Recomonded Articles:

Author(s): Suneel Kumar A, Venkatarathanamma. V, Naga Saibabu V, Nageswara Rao Tentu, Pavan Kumar Kota, K. Suneel Kumar, A. Vijayalakshmi

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00009.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Nadiminti Satish Reddy, Vidyasabbani, B. Pravanthi, B. Vijaya Laxmi, B. Harika.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00023.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Vrunda V. Shah, Vipul K. Shah, N. R. Sheth, M. M. Patel

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00033.7         Access: Open Access Read More

Author(s): C. H. Praveena, K. Pramod, K. C. Ajithkumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00026.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Jyothi Y, Kiran Kumar, Reddy Shashidhar, Dey Tathagata.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pandey P , Kar PK.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sutrakar SK, Singh UR, Sharma BK, Singh V, Sulya M.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pandey P, Yadav VC, Singh KK, Kashyap Sashi Kala, Azad KL.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pandey P, Kar PK.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pandey P., Yadav V.C., K.K. Singh, Kashyap Sashi Kala, Azad K. L., Shrivastav P.K.

DOI: Not Available         Access: Closed Access Read More

Author(s): PSRK Sastry.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mahesh Babasaheb Kolap, Abhijeet Vijay Dashwant

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00019         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanapuram Akhila Banu, Gopi Mareedu, Vivek B, Velmurugan C

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00037         Access: Closed Access Read More

Author(s): Avantika Dhadwal, Ankita Rana, Sakshi Sharma, Gaurav Bhardwaj

DOI: 10.52711/2321-5836.2023.00039         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags