Author(s): Bhargava Vyasa

Email(s): Email ID Not Available

DOI: Not Available

Address: Bhargava Vyasa
Department of Pharmacy, Shri JJT University, Vidyanagari, District-Jhunjhunu, Rajasthan-333001
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 5,      Issue - 4,     Year - 2013


Cite this article:
Bhargava Vyasa. Cardiovascular Death: Leading cause of death in Diabetes. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics. 2013; 5(4). 249-256.
Recomonded Articles:

Author(s): Shameer Pasha, Mohamed Khaleel, Sukhen Som.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Syed Shafeeq. R, Shekshavali. T, Syed Sulthan Ahamed. S N

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00026.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Syed Sulthan Ahamed S N, Shekshavali. T, Syed Shafeeq. R

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00015.0         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Rashid, C. Senthil Kumar, P. M. Mohammed Haleel

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00037.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi Sahu, S. Prakash Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00031.9         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith , C. R. Sudhakaran Nair, K. Pramod

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00001.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Haleel P M , Rashid K, C. Senthil Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00005.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Indrayani D. Raut, Akshada N. Kakade , Jadhav Snehal, Jadhav Priyanka, Kabir Amruta

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00002.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Khushbu Chauhan, Payal Santwani, Lalkrushn Parmar, Roshni Solanki. Subodh Adeshara.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Palaksha M. N., Ravishankar K, Vijaya Nandini

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00008.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanase KG, Shinde NV, Bharti DK, Undale VR, Bhosale AV.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Nadiminti Satish Reddy, Vidyasabbani, B. Pravanthi, B. Vijaya Laxmi, B. Harika.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00023.9         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Benito Johnson, Faisal N.V, Rashid. K, Mohammed Haleel, V. Venkatanarayanan

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00018.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Vandna Dewangan, Himanshu Pandey

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00039.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Prashant Bagherwal, Akash P Dahake, Chirantan Chakma

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pushpa A. Karale, Mahesh A. Karale, Mokshada C. Utikar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00006.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi T, Soosammajohn, Khambhoja S, Bincy Raj, Amit Kumar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags