Author(s): Ravi Kumar

Email(s): ravikashyap7417@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00010

Address: Ravi Kumar*
Bharat Institute of Technology, Meerut (U.P.)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 2,     Year - 2021


Cite this article:
Ravi Kumar. Drug Discovery (Lead Identification and High Throughput Screening). Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2021; 13(2):46-0. doi: 10.52711/2321-5836.2021.00010
Recomonded Articles:

Author(s): Aswani P. S., Kshirod Kumar Ratha, Dighe Dattatray Pandurang, M. M. Rao, Remya Vijayan

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00008.3         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Vanajakshi, J.H. Virupaksha, Shilpa Maria

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00033.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, BK Das, MM Rao, GChD Naga Lakshmi.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00011.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, Das, GC Nanda.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Shilpa Maria, IJ Kuppast, JH Virupaksha, M Vanajakshi, K Prasad.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00033.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Ajay Saxena, PK Rai, Ajay Meena, Anupam Srivastava, Kiran Srivastava, Priyanka Pandey.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan R. Vakhariya, Rutuja R. Shaha, Archana R. Dhole, C.S Magdum

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00013.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Kumar Das, Anuradha Das, Banamali Das, Purnendu Panda, G. C. Bhuyan, Bipin Bihari Khuntia

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00036.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohit J. Bhor, Harshala Damdhar, Geeta Kokate, Maduri Salve, Swati Andhale

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00025.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Aakanksha Tiwari, Ravindra Singh, R. C. Tripathi

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00025.8         Access: Open Access Read More

Author(s): MA Halkai, Arun Patil, MD Akhil Ahmed, AK Beknal .

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00004.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, Bikartana Das, GC Bhuyan, Abhijit Joshi MM Rao.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00027.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Serene Adak, Dipesh Chakraborty, Himangshu S. Maji, Satakshi Basu, Pradip Roy, Sutanuka Mitra, Nabanita Mukherjee, Samarendra Barik, Arunava Goswami

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Mahendra Kumar Sahu, Trilochan Satapathy, Ashish Kumar Netam, Jhakeshwar Prasad

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00007.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Deepali, Bavaskar Sunil, Todkar Pavan,Dhabale Pandurang.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mamillapalli Vani, Mannem Vijaya Sai Sri, Padma Latha Khantamneni

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00014.9         Access: Open Access Read More

Author(s): IJ Kuppast, P Vasudeva Nayak, MC Ravi, SS Biradar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Prakash S. Sukhramani, Piyush M Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags